I utredningen vurderer Statens vegvesen løsninger og tiltak som ivaretar alle trafikantgrupper, også kollektivreisende og gående/syklende.

Det vurderes veitiltak som kan etableres på kort- og lang sikt, midlertidige tiltak og trinnvis utvikling. Mulige finansieringsløsninger er også en del av utredningen.

Tiltaksområdet inkluderer Gardermoen Næringspark, tilstøtende områder og tilgrensende påkoblingspunkter til overordnet vegnett. Influensområdet inkluderer Oslo lufthavn Gardermoen, Hauerseter terminal og Jessheim.

Illustrasjon over regulert V23 kryss:

Plankart E6 Gardermoen Næringspark
E6 Gardermoen Næringspark

E6 Gardermoen Næringspark