Artikkelen er frå 2020, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen og Rana kommune skal i samarbeid lage en detaljreguleringsplan for E6 Yttervik–Skamdalen.

Deler av reguleringsplanen for E6 Urlandå–Skamdalen, vedtatt 03.03.2009, som ligger i Rana kommune, vil bli opphevet etter dette reguleringsplanarbeidet er gjennomført.

Planstrekningen er en delparsell av prosjekt E6 Helgeland nord. Veganlegget er ferdig bygget, men vi ønsker å gjøre noen forandringer i forhold til vedtatt reguleringsplan.

Dette medfører at vi velger å starte en reguleringsprosess for strekningen Yttervik–Urlandå i Rana kommune. Vi har gitt planen nytt navn «E6 Yttervik–Skamdalen».

Planavgrensning vises med blå strek i kartet. En større utgave av kartet

Kart Planavgrensning E6 Yttervik–Skamdalen
Kart Planavgrensning E6 Yttervik–Skamdalen

Mål for planarbeidet er justere grenser til å stemme med dagens eiendomsgrenser og vurdere atkomstforholdene til Skamdalen. 

Rana kommune som ansvarlig myndighet vurderer at reguleringsplanarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU) i h.h.t. konsekvensutredingsforskriften.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 22.06.2020. Dette sendes skriftlig til:

  • eller Statens vegvesen, Pb.1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER

Kontakt

Har du spørsmål, kan du også kontakte May Brith Holand på tlf. 974 05 744 og e-post .

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke: Nordland