Beskrivelse av prosjektet

Detaljreguleringen skal oppheve reguleringsplan for Nord-Trøndelag grense til Majahaugen, vedtatt i 2013.
Den nye planen har flere endringer. Dette gjelder:

  • Det planlegges for fartsgrensen 90 km/t på store deler av parsellen
  • Gjennomgang av løsninger for reindriftsnæringen
  • Justert veglinje på grunn av kjent Søppeldeponi ved Stortjønnlia
  • Avklaringer med Bane NOR angående kryssing/nærføring til jernbanen

Reguleringsplan til høring/offentlig ettersyn

Planforslaget sendes på høring i tiden 25.03.2021-09.05.2021. Plandokumentene: