Prosjektet skal bedre trafikksikkerheten ved et meget uoversiktlig kryss mellom E6 og lokalvegen Verkensbakkein på Selsverket. Lokalvegen går bratt ned på E6 og det er svært dårlig sikt i krysset. I tillegg er det høydekurve på E6 her, som reduserer sikten. Brua på E6 over Ula er smal – noe som skaper problemer både for trafikken på E6 og ytterligere forverrer situasjonen med lokalvegen. Det er gang- og sykkelveg langs E6, men det er ikke lagt til rette for kryssing av E6 for gående og syklende.

Hovedtrekkene i utbedringen vil være:

  • Ny bru på E6 og gang- og sykkelveg over Ula
  • Nytt eller endret kryss mellom E6 og Verkensbakkein
  • Bedre kryssing av E6 for gående og syklende (planskilt?)
  • Universell utforming av eksisterende busslommer
  • Forbikjøringslommer på E6
  • Vurdere trafikksikkerheten generelt i området og ta med nødvendige tiltak i dette prosjektet

Beliggenhet

Planområdet ligger på Selsverket i Sel kommune. Det omfatter først og fremst brua på E6 over Ula og krysset mellom E6 og Verkensbakkein.  I forbindelse med tiltaket må en vurdere trafikksituasjonen over hele den strekningen som kan bli berørt av tiltaket. Det betyr i praksis ca 200 sør for Ula og ca 800 m nordover, avhengig av hvilke løsning som velges.