Reguleringsplan E6 Sluppen til offentlig høring

— Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for E6 Sluppen og strekningstiltak i Holtermanns veg til offentlig ettersyn.