Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Utbedringer i sentrum av Soknedal starter rundt månedsskiftet oktober-november.

Statens vegvesen og Winsnes Maskin & Transport AS har inngått kontrakt om utbedring av Soknedal sentrum. Kontrakten har en verdi på knapt seks millioner kroner, som også inkluderer arbeider med vann- og avløpsanlegg for kommunen.

I kontrakten inngår også diverse andre oppryddingsjobber på anleggsområdet for E6 Soknedal-prosjektet.

- Ved å bygge fortau forbi butikkene i sentrum lager vi et sammenhengende tilbud for gående og syklende gjennom sentrum fra bussholdeplassen i sør til skolen i nord, sier byggeleder Tore Krokann i Statens vegvesen.

Når arbeidet er ferdig vil fartsgrensen gjennom sentrum bli endret til 40 kilometer i timen. Det kommer også to opphøyde gangfelt.

- Mens anleggsarbeidet pågår vil det bli en del graving og innsnevringer av kjørebanen. Vegen vil bli holdt åpen gjennom hele anleggsperioden, sier Krokann.

Arbeidet skal være ferdig sommeren 2021. 

Fortau forbi anleggsbrakkene i sentrum er ferdig. Med denne kontrakten med Winsnes vil bli fortauet bli forlenget gjennom resten av sentrum. ( Foto: Lars Erik Sira
Aktuelt for fylke: Trøndelag