Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Sørelva–Viskis oversendes kommunen til politisk behandling.

Hensikten med planleggingen er å tilrettelegge for en utbedring av den ca. 8,4 km lange vegstrekningen som har smal veg, dårlig bæreevne og kurvatur. Planstrekningen er en av 3 delstrekninger på den ca. 20 km lange parsellen Sørelva–Borkamo. På de to andre delstrekningene foreligger godkjente detaljreguleringer.

Planforslaget ble i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 08.04. – 27.05.2019.

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt i alt 19 merknader til planforslaget. 5 av merknadene kommer fra offentlige instanser, 14 er fra private.

Merknadsbehandlingen er gjennomgått med kommunen, og det er enighet at endringene som er gjort i planforslaget ikke er så vesentlige at de medfører behov for ny høring.

Les også oversendelsesbrevet og plandokumentene.

Aktuelt for fylke: Nordland