Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Sørelva–Viskis er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Saltdal kommune, og med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 3-7 og 4-1.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utbedring av den ca. 8,3 km lange vegstrekningen som har dårlig standard.

Planforslaget

Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogram for E6 Sørelva–Borkamo, fastsatt av Saltdal kommune 24.06.2014. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 08.04.–27.05.2019 på følgende steder:

Det vil i perioden med høring og offentlig ettersyn bli holdt et åpent informasjonsmøte. Tidspunkt og sted for møtet vil bli kunngjort senere.

Informasjonsmøte

Det holdes et åpent informasjonsmøte på Saltdal turistsenter AS, Storjord, onsdag 8. mai 2019 kl. 1800–2000. På møtet vil det bli informert om prosjektet og åpnet for diskusjon rundt de foreslåtte løsningene. Det vil også bli kort orientert om E6-parsellene Viskis–Hestbrinken og Hestbrinken–Borkamo hvor det foreligger vedtatte reguleringsplaner.

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 27.05.2019 til:

Kontakt

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved planleggingsleder

  • Roar Andersen, tlf. 755 52795 e-post: roar.andersen@vegvesen.no eller
  • prosjektleder Knut E. Sjursheim, tlf. 755 52717, e-post: knut.sjursheim@vegvesen.no
Aktuelt for fylke: Nordland