Statens vegvesen meldte i mars oppstart av planarbeid for regulering av deponiområder i Sørfold ved utbedring av E6. Dette er nytt oppstartvarsel for samme formål, men med nye og utvidete områder.

Varsel om nye områder

Varselet gjelder kun arealer som ikke var berørt sist, jfr. nye kart. Berørte parter som uttalte seg til forrige varsel, og som ikke har noe å tilføye til endringene, trenger ikke sende ny uttalelse. 

Oppstart av planarbeid

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 3-7, og etter avtale med Sørfold kommune, har Statens vegvesen satt i gang med å planlegge nye deponier langs E6 på strekningen Helland–Bonå i Sørfold. Deponiene skal benyttes ved utbygging av E6. Formålet med planarbeidet er å øke kapasiteten for deponering av overskuddsmasser, og etablere framtidige masseuttak.

Vi ber med dette om innspill til planarbeidet og uttalelse til forslag til planprogram. Planprogrammet har nærmere beskrivelse av områdene.

Planforslaget omfattes av forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, og tiltaket skal derfor konsekvensutredes. Planprogrammet beskriver dette nærmere.

Velkommen til åpen kontordag

I forbindelse med oppstartvarsel og høring av forslag til planprogram vil ha en åpen kontordag for alle som ønsker nærmere informasjon eller dialog mandag 19. juni kl. 10.00–18.00 i møterom Siso, rådhuset i Straumen.

Høring av planprogram

Forslag til planprogram legges med dette ut på høring og offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2. Planprogrammet beskriver hvordan planleggingen skal foregå, og vi ber om innspill til dette. Det kan f.eks. være omfang av utredninger, opplegg for planprosess og medvirkning.

Innspill til detaljplanleggingen

Vi ber om innspill til planarbeidet. Det kan være synspunkter på områdene som er valgt ut for utredning eller interesser knyttet til eiendom eller bruk av området, f.eks. atkomst, landbruk og reindrift, naturverdier, landskap, kulturminner og friluftsliv/nærmiljø.

Frist for innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet er 18. juli 2017.

Merknadene må være skriftlige. De merkes med «Deponier E6 Sørfold» og sendes til:

  • Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø 
  • eller til e-post:

Når vi har laget et utkast til reguleringsplan arrangeres et informasjonsmøte, eventuelt åpen kontordag. Vi sender også ut brev, og annonserer i avisene før planen legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Kontaktinformasjon

Hvis dere har spørsmål om planarbeidet kan dere ta kontakt med:

  • Statens vegvesen, Anne Knutssøn tlf. 75 55 23 19 / 977 40351
    eller e-post:
  • Sørfold kommune, Eirik Stendal tlf. 75 68 50 00 / 414 49 281 
    eller e-post:
Aktuelt for fylke: Nordland