Statens vegvesen har i samarbeid med Sørfold kommune laget et forslag til reguleringsplan. Reguleringsplanen for deponier E6 Sørfoldtunnelene ligger ute til offentlig ettersyn til 15.9.2018, og vi ber om eventuelle merknader til planen.

Formålet med planen er å øke deponikapasiteten for overskuddsmasser ved utbygging av E6 gjennom Sørfold, og å gjøre noen av deponiene tilgjengelig for senere masseuttak.

Områdene er vist i vedlagte kart (PDF). Nummer 12 og 23 foreslås som permanente deponier, og innebærer midlertidig bruk i anleggsperioden. Område 15, 17 og 18 er tidligere regulert som deponier. I planen foreslås justering av areal og omregulering til framtidig massetak på nærmere vilkår. Kvanntomoen er et tidligere regulert deponiområde som nå omreguleres for å utgå som deponi, forutsatt at de andre deponiene reguleres som foreslått slik at kapasitetsbehovet er dekket.

Planen er tilgjengelig

 • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
 • www.sorfold.kommune.no 
 • i servicetorget på rådhuset på Straumen

Merknader

Merknader til reguleringsplanen merkes med 16/16642 og sendes skriftlig innen 15.9.2018 til

 • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø
 • eller 

Åpent møte og kontordag

Vi arrangerer åpent møte og åpen kontordag for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål:

 • Åpent møte torsdag 30. august kl. 18-20 i rådhussalen, Straumen
 • Åpen kontordag fredag 31. august kl. 9.30-14.00 i møterom Siso, rådhuset.

Meld gjerne fra på forhånd om du er interessert i å treffe oss på åpen kontordag. Ved særlig behov eller stor pågang kan det bli aktuelt med møteavtale på et annet tidspunkt.

Kontakt

Dersom dere har spørsmål kan disse kontaktes:

 • Statens vegvesen, Anne Knutssøn, tlf. 977 40 351/75 55 23 19 eller e-post
 • Statens vegvesen, Knut Sjursheim, tlf. 970 99 993 eller
 • Sørfold kommune, Line Margrethe Hansen, tlf. 75 68 53 62 eller
 • Sørfold kommune, servicetorget, tlf. 75 68 50 00.

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke: Nordland