Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen er i samarbeid med Sørfold kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for deponier og massetak for utbyggingen av E6. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det her at planområdet utvides, og vi ber om innspill til planarbeidet.

Reguleringsplanen skal sikre arealer til deponier for overskuddsmasser, og avsette noen av deponiene som framtidige massetak. Utvidelsen av planområdet består i at tre deponiområder som var vedtatt i reguleringsplan i 2016 tas med i denne nye planen, for å endre arealformål fra permanent deponi til massetak. Det gjelder Moan (Sommerset), Tverrdalen og Stormoen. 

Detaljkart

I planprogrammet er det fastsatt at det skal utføres konsekvensanalyse for å sikre at viktige hensyn blir vurdert. De utvidete arealene inngår i analysen.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 13. april 2018. Vi tar uansett med tidligere tilsendte innspill. Sendes skriftlig til:

  • Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller

Spørsmål kan rettes til Anne Knutssøn, tlf. 75 55 23 19 eller e-post .

Oversiktskart utvidelse planområde deponier
E6 Sørfold

Aktuelt for fylke: Nordland