Behandlet i Sørfold kommune 18. desember 2018.

Sørfold kommune har vedtatt Reguleringsplan for deponier E6 Sørfoldtunnelene etter høringen. Kommunestyret vedtok planforslaget den 18.12.2018, men tok deponiområde nr. 23 Steinbakkan i Megården ut av planen. Steinbakkan er dermed uregulert og forholder seg til gjeldende arealdel av kommuneplanen.

Områdene som er vedtatt i reguleringsplanen:

  • Plankart R012 Memaurkråga  – permanent deponi (ikke massetak)
  • Plankart R015 Stormoen – deponi og massetak
  • Plankart R017 Tverrdalen – deponi og massetak
  • Plankart R018 Moan – deponi og massetak
  • Plankart R031 Kvanntomoen –tidligere regulert deponi som med denne planen opphører, og  er tilbakeført til LNFR-område (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) i henhold kommuneplanens arealdel.

 

Her har vi samlet de gjeldende dokumentene 

Aktuelt for fylke: Nordland