Artikkelen er frå 2017, og innhaldet kan vere utdatert.

Fullfører igangsatt planlegging og utreder behov for midlertidige tiltak i dagens tunneler.

- Nå fullfører vi arbeidene med prosjektering av strekningen Sommerset-Tverrdalen og reguleringsplanlegging for deponier. Etter dette legges videre arbeid med prosjektet på is, inntil nærmere avklaring av oppstarttidspunktet, sier Stein J. Johansen, avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i Statens vegvesen.

I Nasjonal transportplan for 2018–2029, behandlet av Stortinget i juni 2017, legges det til grunn at det skal bevilges 500 millioner kroner til prosjektet E6 Sørfoldtunnelene i perioden 2018-2023, og at resterende midler bevilges i perioden 2024-2029. Den totale kostnaden for prosjektet er beregnet til 8500 millioner kroner.

- Ut fra dette kan det sannsynligvis ikke forventes midler til prosjektet før tidligst i 2022. Statens vegvesen vil komme tilbake til et mer nøyaktig tidspunkt for oppstart i et eget handlingsprogram som legges fram i oktober.

De som eier bygninger som kommer i konflikt med ny E6 blir kontaktet når det er bevilget penger til grunnerverv. De er også orientert om at de fram til da kan bruke bygningene som før.

- Vi vil nå sette i gang et arbeid for å utrede hva som må gjøres i de eksisterende tunnelene for at disse skal kunne være operative fram til de avløses av nye tunneler, sier Johansen. Her vil også Salten brann IKS og Sørfold kommune bli involvert.

Planarbeidet for E6 Sørfoldtunnelene

Planleggingen av ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn startet våren 2014 ved igangsetting av konseptvalgutredningen for E6 Fauske-Mørsvikbotn, og ble avsluttet november 2016 ved kommunens vedtak av reguleringsplanen.

Aktuelt for fylke: Nordland