Artikkelen er frå 2013, og innhaldet kan vere utdatert.

Tana kommune ønsker å gjøre en vurdering på flytting av dagens Tana bru når den nye brua er på plass.

Torsdag 21. februar behandlet kommunestyret i Tana forslag til detaljregulering for ny E6 Tana bru. Til det framlagte forslaget ble det vedtatt noen tillegg.

Vil vurdere flytting av dagens bru

Det viktigste tilleggspunktet er at kommunen ønsker å vurdere muligheten for å flytte dagens Tana bru. Denne vurderingen skal gjennomføres av Tana kommune og skal ta inn:

  • Ny plassering av brua
  • Finansiering og muligheter for medfinansiering
  • Overslag på prosjekterings- og byggherrekostnader
  • Driftskostnader
  • Risiko for økte kostnader
  • Reguleringsplan
  • Behov for konsekvensutredning
  • Utrede med Utsjok kommune (Finland) om flyttinga kan søkes som et EU-prosjekt
  • Nedklassifisere til begrenset totalvekt for kjøretøyer

Vurderingen må ikke medføre forsinkelse i realisering av prosjektet med ny Tana bru, heter det i vedtaket fra kommunen.

Ønsker gang/sykkelveg til nybrua

Ett av tilleggene som er tatt inn i vedtaket at Tana kommune ønsker oppstart av nødvendig planarbeid for grunnavståelse for gang- og sykkelveger til Seida og Skipagurra på øst-siden av brua. Dette skal ha som mål å få båndlagt og regulert nødvendige arealer til gang- og sykkelveger fra den nye brua til Seida og Skipagurra. Kommunen ønsker å gjennomføre dette som et eget prosjekt utenfor planområdet for den nye brua, for å unngå forsinkelser på planarbeidet for den nye brua.

Tana kommune vil også utfordre Finnmark fylkeskommune til en større fylkessatsing på gang- og sykkelveger i hele Finnmark, heter det i vedtaket.

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark