Ingen enkle løsninger for Bergensområdet

— Statens vegvesen, Region vest overleverte 30. juni Konseptvalgutredningen for fremtidige transportløsninger for Bergen til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Med forventet vekst i folketallet på over 40 prosent frem til 2040, oppstår det et stort behov for gode transportløsninger i bergensområdet.