Artikkelen er frå 2016, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen anbefaler rv. 52 over Hemsedal som den andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet.

 Rv. 52 er vurdert som bedre enn rv. 7, både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134. Dette betyr at en satsning på rv. 52 sammen med E134 er vurdert å være en bedre helhetsløsning, som vil gi effektive og samfunnssikre hovedvegforbindelser for reisende i et geografisk større område enn det rv. 7 kan dekke.


Dersom man velger rv. 52 over Hemsedal som den andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet, er det åpent for senere å analysere alternative utbygginger av en arm til Bergen og effektene av denne. På den annen side viser følsomhetsanalyser at det ut fra et trafikkmessig og samfunnsøkonomisk perspektiv er lite hensiktsmessig å gå inn for både stor utbygging over rv. 7 over Hardangervidda og ny Hordalandsdiagonal.


Statens vegvesen er ikke bedt om å se spesielt på villrein i denne KVUen. Det vises derfor til gjennomført KVU for rv. 7 over Hardangervidda som konkluderer med at en «Dyranuttunnel» kan løse villreinproblematikken på en tilfredsstillende måte.

Hele rapporten kan lastes ned her:

Statens vegvesen anbefaler rv.52 over Hemsedal som den andre hovedvegforbindelsen mellom Øst- og Vestlandet.
Statens vegvesen anbefaler rv.52 over Hemsedalsfjellet som den andre hovedvegforbindelsen mellom Øst- og Vestlandet. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Aktuelt for fylke: Vestland, Viken