Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen anbefaler Hønefoss å satse på kollektiv, sykkel og gåing.

Torsdag 30. april ble konseptvalgutredningen (KVUen) for Hønefossområdet offentliggjort. I forbindelse med offentliggjøringen presenterte avdelingsdirektør Tore Kaurin og prosjektleder Rolf David Ramslien  i Statens vegvesen,  anbefalingene for det framtidige transportsystemet i Hønefossområdet, for samarbeidsgruppen.

Anbefaler miljøkonseptet

Statens vegvesen anbefaler at Hønefossområdet satser på miljøkonseptet, noe som innebærer stor satsing på kollektivtransport, sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak som binder nord- og sørsiden av byen bedre sammen. Miljøkonseptet blir anbefalt fordi det løser Hønefoss sine trafikale utfordringer best. Det betyr at prosjektutløsende behov oppfylles, og at samfunnsmålet om et mer miljøvennlig og effektivt transportsystem blir tilfredsstilt. I tillegg blir det lagt til rette for å styrke Ringeriksregionens konkurransekraft.

Gir rom for befolkningsvekst

Miljøkonseptet er også en robust løsning som gir rom for å tilpasse seg en kraftig befolkningsvekst som eventuelt måtte komme dersom Ringeriksbanen blir realisert. Det betyr at fremtidige muligheter blir holdt åpne for å iverksette andre større tiltak på infrastrukturen, noe som vil gjøre Hønefoss bedre rustet til å håndtere en vesentlig endret trafikal situasjon. Det er en forutsetning at Ringerike kommune gjennomfører en arealpolitikk som innebærer fortetting langs kollektivakser og i sentrumsområdene, om de ønsker prosjektutløsende behov skal bli oppfylt i en situasjon med kraftig befolkningsvekst.

E16 Nymoen – Eggemoen bør bli bygd samtidig

Prosjektgruppen anbefaler også at prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen blir bygd parallelt med at tiltak i Miljøkonseptet blir iverksatt. Analyser viser at måloppnåelsen til Miljøkonseptet og netto nytte blir styrket dersom det kombineres med dette E16-prosjektet. Prosjektgruppen understreker at E16 Nymoen - Eggemoen i seg selv ikke legger til rette for en utvikling som oppfyller de behovene og trafikale utfordringene som en eventuell bypakke må møte, og presiserer at finansiering av E16 Nymoen – Eggemoen også bør holdes utenfor en eventuell Bypakke Hønefoss.

Anbefaler trinnvis utbygging

Videre anbefaler prosjektgruppen en trinnvis utbygging i tråd med firetrinnsmetodikken. Dette betyr at vi starter med tiltak i Miljøkonseptet, tiltak som påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel, i tillegg til tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur. På kort sikt vil kombinasjonen av disse tiltakene i Miljøkonseptet og en ny E16 Nymoen – Eggemoen, gi gode nok trafikale virkninger i Hønefoss. Det er derfor fornuftig å avvente en større kollektivbruinvestering til det foreligger mer sikker kunnskap om bygging av Ringeriksbanen.

Aktuelt for fylke: Viken