Artikkelen er frå 2013, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen inviterte onsdag 21. november til Scenarioverksted på Comfort hotel Ringerike. Til verkstedet var det invitert representanter fra kommunene i Ringeriksregionen (Hole, Ringerike og Jevnaker), næringsliv, politikere og interesseorganisasjoner. Hensikt med verkstedet var å ta i bruk nye metoder for fange opp usikkerheter og viktige endringer som ikke kan leses ut av trender og framskrivninger. Det er meningen at arbeidet fra denne dagen skal styrke beslutningsgrunnlaget i Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefossområdet.

Verkstedet startet med faglige presentasjoner om scenariotenkning av prosesslederne Erik Øverland og Ulf Haraldsen. På bakgrunn av dette ble det i plenum gjort en idémyldring på krefter som fører til endring i samfunnsutviklingen.

Gruppearbeid
Forsamlingen ble så delt inn i grupper som diskuterte drivkrefter i Hønefoss. Ulike sentrale krefter som ble presentert var infrastruktur, politisk vilje, næringsliv og identitet.  

Videre arbeidet gruppene med fremtidsscenarier. På forhånd var det utarbeidet fire forslag til scenarier for utvikling av Hønefoss: forstadsbyen, teknobyen, provinsbyen og Aeropolis. Forslagene hadde ulike forutsetninger, slik som Ringeriksbane, E 16, befolkning og næringsutvikling. De ferdig utarbeidede scenarioene var ikke nødvendigvis slik deltagerne så for seg utviklingen av Ringeriksregionen, noe som var en utfordring for flere. Ut i fra forutsetningene diskuterte gruppene hvordan dette blant annet ville påvirke arealbruk, transport, byliv, pendling og næringsutvikling. 

Tilslutt skulle gruppene ta utgangspunkt i sin beskrivelse av scenarioet og sette opp en tidslinje. Tidslinjen skulle vise hvem som tok hvilke beslutninger for at scenariet skulle bli en realitet.

Aktuelt for fylke: Viken