Artikkelen er frå 2013, og innhaldet kan vere utdatert.

Ringerikes Blad hadde 13. juni 2013, en kronikk av prosjektleder Inger Kammerud. Hun skriver at "i en koseptvalgutredning er det viktig å løfte blikket slik at løsningene blir robuste for fremtiden".

  KVU Hønefoss, hva er det?

Statens vegvesen arbeider med en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefossområdet. En KVU er en statlig, faglig utredning for å sikre at den rette prinsipielle løsning blir valgt.

I en slik utredning er det viktig å løfte blikket slik at løsningene blir robuste for framtiden. Utredningen gjennomføres i samarbeid med kommunene Ringerike, Jevnaker og Hole, i tillegg til Buskerud fylkeskommune. Organisasjoner, interessegrupper og andre involveres også i arbeidet.

Flere viktige behov
Det kan være flere behov i Hønefoss-området som er så viktige at de legger føringer for valg av løsninger. Vi jobber nå med å identifisere de viktigste behovene.

Utredningen skal munne ut i valg av konsept for den videre prosessen og en anbefaling om videre planlegging. Prosessen og innholdet i utredningene gjennomføres i tråd med de krav som blir stilt gjennom rammeavtalen for ordningen med KS1 (ekstern kvalitetssikring).

Ulike løsninger utredes
Når vi utvikler konseptene lager vi noen prinsipielt forskjellige løsninger før vi analyserer disse i forhold til måloppnåelse, samfunnsøkonomi og andre konsekvenser. Deretter kombinerer vi konseptene for å optimalisere de positive virkningene. Det er sjelden slik at en løsning løser alle problem. Vanligvis er det en kombinasjon av flere ulike tiltak som må til. De ulike prinsipielle konseptene som vurderes i utredningen er:

Nullalternativet, der man ikke gjør noe. Dette alternativet er ikke et reelt alternativ, men er med som noe å måle de andre alternativene mot.

Vi baserer konseptene på det som kalles 4 – trinns metodikken:

1. Virkemidler som kan redusere transportbehovet og endre reisemiddelvalg

2. Virkemidler som kan effektivisere bruken av eksiterende kjøretøy og infrastruktur

3. Mindre ombygginger av eksisterende infrastruktur

4. Større utbygging av eksisterende og ny infrastruktur

Dette innebærer at vi vil se på effekten av:

  • Vegtiltak
  • Kollektivtiltak for buss
  • Gang- og sykkeltiltak
  • Restriktive tiltak for biltrafikk
  • Stimulerende tiltak for gåing, sykkel og kollektiv

Innspill til ulike tiltak fra disse elementene er kommet fram gjennom en bred prosess med bl.a. kommunene, fylkeskommunene og interesseorganisasjoner. I løpet av 2013 og 2014 skal vi arbeide med å finne en faglig anbefaling basert på kombinasjoner av løsningene. De ulike konseptene blir analysert med flere forskjellige faglige verktøy. Et eksempel på dette er at transportmodeller skal gi svar på hvordan trafikken utvikler seg med hensyn til vekst og hvor folk vil velge å kjøre samt hvilket transportmiddel (bil, buss, sykling) som blir benyttet. Dette gir oss en ide om hvilke utfordringer vi står overfor.

Flere analyser
Det skal gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse som deles i en del om konsekvenser som det kan settes en kostnad på, og en del som ikke kan kostnadsberegnes. Eksempler på kostnader som ikke kan beregnes vil for eksempel være forbruk av dyrket mark, bymiljø osv.

Analysen om prissatte konsekvenser er en ren kost/nytte-analyse. I analysen inngår alle kostnader knyttet til å bygge og drifte vegen samt de konsekvensene vegen får som det er mulig å sette en pris på. Dette settes opp mot den nytten vegen har for samfunnet. Det blir også gjort en vurdering om hvordan de ulike konseptene legger opp til en regional utvikling og om denne utviklingen er å regne som positiv eller negativ. I tillegg blir det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for å se på samfunnssikkerheten knyttet til de ulike løsningene.

Resultater i løpet av 2014
Resultatene av de ulike analysene vil komme fra våren 2014 og framover. Dette vil gjøre det enklere å si noe om hvilke alternativer som kommer godt eller dårlig ut. Fram til det har vi ingen kvalifisert formening om hvilke alternativer som er bra eller dårlige.

KVUen skal etter planen være ferdig i løpet av 2014. Den sendes da til Samferdselsdepartementet. Deretter sendes den ut på åpen høring parallelt med at det gjennomføres kvalitetssikring av rapporten (KS1). Rapporten, høringen og KS1-rapporten danner grunnlaget for et regjeringsnotat som er det endelige valg av konseptuell løsning. Samtidig blir det avgjort om man skal gå videre med arbeidet.

Fint med engasjement
Ringerikssamfunnet har gjennom samarbeidsgruppen og verkstedet som ble arrangert i april engasjert seg. Nå skal det arrangeres et ungdomsverksted 17. juni med elever fra Ringerike videregående skole, som vi ønsker også skal engasjeres i det arbeidet som gjøres. I tillegg er vi invitert til kommunestyret 20. juni for å orientere politikerne om KVUen.

Med vennlig hilsen
Inger Kammerud
prosjektleder Statens vegvesen

 

Aktuelt for fylke: Viken