Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Ved Tonstad omstigningspunkt planlegges et kompakt publikumsområde der en stasjon skal betjene metrobuss og en annen stasjon skal betjene lokalbuss. Sykkelhotell vil ligge i direkte tilknytning til stasjonene.

Trafikkarealene skal holdes adskilt fra gangsonene med gjerder og ledelinjer. Mange busser og passasjerer skal ved Tonstad betjene to stasjoner på kort tid. Publikumsarealene ved stasjonene skal markeres tydelig med belegningsstein, belysning og informasjonsskilt og opplysningstavler med ruteopplysninger.

Et ‘kiss – and ride’ anlegg med adkomst fra Gamle Okstadbakken skal etableres som en del av knutepunktet. Her vil det være taxiholdeplasser, holdeplasser for HC og avsettingsarealer for ‘kiss and ride’.

Området vil få et grønt preg, da det planlegges etablert skjermvegetasjon langs Kongsvegen og Gamle Okstadbakken og et parkanlegg med et fordrøyningsanlegg ved publikumsarealene. Sykkelparkering, sittearealer og belysning vil gi gode publikumsfasiliteter samtidig som anlegget vil tilpasses universell utforming. Planforslaget legger til rette for at det på sikt kan etableres et servicebygg ved omstigningspunktet.

For kollektivtrafikken etableres et ladepunkt for el- busser og reguleringsarealer/hvilearealer for buss ved området. Det forventes at Tonstad omstigningspunkt vil fremstå som et pulserende omstigningspunkt med urbant preg.

Trafikberegninger viser at det etter ny rutetabell vil være 80 busser i makstimen som betjener omstigningspunktet. Stasjonene vil ha inntil fire busser i minuttet i rush.

Aktuelt for fylke: Trøndelag