Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for strekningstiltak i Kolstadvegen for MetroBuss i Trondheim, gnr./bnr. 317/45. Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken.

Kollektivfelt Kolstadvegen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Hensikten med planen er å tilrettelegge for breddeutvidelse av eksisterende vegareal. Bakgrunnen for breddeutvidelsen er å få på plass kollektivfelt mellom Vestre Rosten og Ytre Ringveg på sørsiden av Kolstadvegen. Tiltaket er en del av MetroBussprosjektet og skal bidra med å sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken på strekningen.

Planområdet er ca. 14,7 dekar. Det er ikke krav til konsekvensutredning iht. pbl §§ 4-1 og 4-2. Planavgrensning:

Planavgrensning Kollektivfelt Kolstadvegen
Metrobuss kollektivfelt Kolstadvegen

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 16. mars 2018 til:

  • Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde, eller

Spørsmål kan rettes til planprosjektleder Hilde Marie Prestvik, tlf. 948 08 036, e-post

Aktuelt for fylke: Trøndelag