Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Torsdag og fredag 8. og 9. november møtes representanter for en rekke kommuner, offentlige etater og interesseorganisasjoner til «verksted» for å jobbe med hvordan vegsystemet i Orkdalsregionen skal utvikles i framtida.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Orkdalsregionen. KVU er en utredning i tidlig fase for store vegprosjekt som analyserer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsept).

Skal vurdere E39 og de viktigste fylkesvegene

Hovedfokus i KVU-en vil være E39 fra Stormyra til Klett, men videre utvikling av E39 må vurderes i sammenheng med transportsystemet for øvrig i Orkdalsregionen.

Det skal vurderes hvilken rolle og funksjon de viktigste fylkesvegene skal ha i det helhetlige transportnettet. Spesielt skal det vurderes hvilken rolle fv. 65/700/701 kan ha som avlastning av E39/E6 på kort og lenger sikt.

Ved vurdering av vegsystemet vil det også være viktig å se det i sammenheng med kollektivtransporten og forholdet for myke trafikanter.

Hvordan E39 skal krysse Orkdal, vil være et annet sentralt tema, sammen med tilknytning til havneområdet og videre sentrumsutvikling i Orkanger, Børsa og Buvika.

Statens vegvesen har utarbeidet et utfordringsnotat som blant annet redegjør for dagens transportsystem og sentrale utfordringer. Utfordringsnotatet er oversendt Samferdselsdepartementet, som fastsetter mandat og samfunnsmål for KVU-en. 

Notatet kan du laste ned nederst på sida.

Dele kunnskap

- Et sentralt element i KVU-prosessen er verkstedet der vi inviterer kommuner, fylkeskommuner, regionale statsetater, organisasjoner og næringsliv til å dele sin kunnskap og komme med gode innspill til arbeidet. Vi trenger deres hjelp til å kartlegge transportbehov og framtidsmuligheter i området, sier prosjektleder Magnhild Rømyhr i Statens vegvesen.

På verkstedet vil det bli lagt opp til korte introduksjoner, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner om behov og mål. Det vil også bli sett nærmere på ulike konsept man kan tenke seg for å dekke disse behovene og nå målene.

Verkstedet finner sted på Bårdshaug Herregård 8. og 9. november. Se fullstendig program nedenfor.

Aktuelt for fylke: Trøndelag, Møre og Romsdal