Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Hvordan skal vi utvikle E39 og de viktigste fylkesvegene i Orkdalsregionen?

Rundt 30 personer fra et bredt spekter av offentlige etater, interesseorganisasjoner og næringsliv var samlet til idéverksted på Orkanger 8. og 9. november.

Oppdraget deres lød: Hvordan skal vi utvikle vegsystemet i Orkdalsregionen i framtida? I oppgaven inngikk E39 mellom Vinjeøra i Møre og Romsdal og Klett i Trøndelag, samt de viktigste fylkesvegene i området. Perspektivet er på både kort (2030) og lang (2050) sikt.

– Hensikten med idéverkstedet er å få kartlagt ulike behov og interesser og belyse framtidsmulighetene i området, sier prosjektleder Magnhild Rømyhr i Statens vegvesen.

Analysere og vurdere transportbehov

Idéverkstedet er en sentral del av arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) på strekningen. En KVU er en utredning i tidlig fase for store prosjekter. Den skal analysere transportbehov og andre samfunnsbehov, og vurdere ulike prinsipielle måter å løse behovene på, også kalt konsepter.

- Hensikten med en KVU er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på, og beslutte om man skal starte planlegging etter plan- og bygningsloven, forklarer Rømyhr.

Mange gode forslag

Mot slutten av verkstedet ble deltakerne bedt om å komme med framtidsvisjoner for vegene i området. Dette var noen av forslagene:

  • Mange og varierte forslag til utbedringer av E39 på strekningen. Den store nøtta er hvordan kryssing av Orkdalen skal skje.
  • Mange forslag og ønsker om utbedring av fylkesvegnettet, alt fra nye traseer til punktutbedringer av svinger og bruer.
  • Bedre busstilbud og flere innfartsparkeringer, spesielt i området mellom Orkanger og Klett.
  • Mer bruk av båt, både i persontransport og næring.
  • Ulike former for baneløsninger mellom Trondheim/Heimdal og Orkanger.

Trafikken i framtida

Hvor mye trafikk er det i området om 30 år? Verkstedet innehold mye diskusjon om framtidig trafikkmengde og hvordan trafikken vil avvikles.

- Diskusjonene synliggjorde stor usikkerhet om hvordan trafikkmengdene vil utvikle seg de neste tiårene og hvordan transport av mennesker og gods vil skje i framtida. Utviklingen vil opplagt ha stor innvirkning på hvilke løsninger vi skal bygge, sier Rømyhr.

Vegen videre

I etterkant av idéverkstedet blir det laget en rapport, som skal være ferdig før jul. Rapporten vil ligge til grunn for det videre arbeidet med KVU-en.

De neste fasene i KVU-arbeidet er situasjonsbeskrivelse og konseptutvikling de kommende månedene, deretter analyse av konseptene sommeren 2019, og mulig vedtak i Regjeringen sommeren 2020.

KVU-en skal brukes som grunnlag for arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Presentasjon av framtidsvisjoner var en av mange oppgaver på idéverkstedet. Foto: Lars Erik Sira
Aktuelt for fylke: Trøndelag, Møre og Romsdal