Som del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen, skal Statens vegvesen sikre et tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Måna og Vassum.

Dette har vi valgt å gjøre langs fv. 1390 Osloveien fra Ottarsrud (kryss fv. 1390 og fv. 152) og fram til bussholdeplassen ved Bakker bru.

3300 meter lang og 3,5 meter bred gang- og sykkelvei på sør/vestsiden av fv. 1390 Osloveien med tilhørende belysning.

På en 600m lang strekning mellom Ødegården og Bilitt forskyves Osloveien mot nord for å redusere konflikt med bebyggelsen. Ved Huseby Nordre skal Teipavegen stenges og ny Teipaveg skal bygges vest for gården Huseby Nordre. Inne på boligområdet på Rødsholtet skal den nordligste adkomsten til området stenges, og ny adkomstvei må lages mellom husene i området.

Det skal også inkluderes arbeider for Frogn kommune. Disse arbeidene omfatter prosjektering og bygging av 3500 meter spillvannsanlegg med tilhørende pumpestasjoner, og 850 meter vannledning.

Prosjektet er en totalentreprise, og skal derfor både prosjekteres og bygges av entreprenør.

Historikk:

Med bakgrunn i høringsuttalelsene ble det foretatt flere endringer i planene for ny gang- og sykkelveg langs Osloveien.

Opprinnelig reguleringsplan fra 2015 ble justert etter offentlig høring. Revidert reguleringsplanen har vært ute på begrenset høring høsten 2016. Det kom inn 6 merknader som vi behandlet, før saken ble oversendt Frogn kommune. Den reviderte reguleringsplanen ble vedtatt i 2. gangs behandling i Frogn kommune i april 2017.

Det kom i ettertid inn en klage på vedtaket. Kommunen behandlet denne i august måned og saken ble sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

En fullstendig beskrivelse av tidligere endringer kan lastes ned under fanen "Last ned".