Utredning av tunnel fortsetter

— Samferdselsdepartementet støttet Vegvesenets anbefaling om at tunnel og bru prosjekteres parallelt.

Oslofjordforbindelsen: Vil vurdere bruløsning videre

— Statens vegvesen anbefaler at det arbeides videre med en bruløsning som en del av den pågående konseptvalgutredningen for forbindelser over Oslofjorden. Etaten anbefaler også at detaljprosjekteringen av nytt tunnelløp i Oslofjordforbindelsen fortsetter som planlagt.