Artikkelen er frå 2014, og innhaldet kan vere utdatert.

Prosjektet utreder videre fire konsepter for kryssing av Oslofjorden: Ny fast forbindelse over Hurumlandet, forbedret ferjetilbud og bru eller tunnel mellom Moss og Horten. I tillegg utredes en løsning med bru for rv. 23 over Oslofjorden.

Prosjektet analyserer fortsatt virkninger av kryssing med jernbane. I løpet av kort tid blir det besluttet hvordan det skal jobbes videre med kombinerte konsepter med veg og jernbane.

-De fire konseptene er valgt ut fra hvordan de oppfyller målet med å tilby et godt transporttilbud over fjorden. Vi har blant annet vurdert teknologiske muligheter og virkninger for reisetid og transportstrømmer. Nå skal vi gjøre siste runde med analyser før vi kommer med en anbefaling, sier Anders Jordbakke, prosjektleder for KVU kryssing av Oslofjorden i Statens vegvesen.

De fire konseptene og løsning med bru for rv.23 (den øverste streken):

Kart fire konsepter
Oslofjordkryssing, KVU

Tre scenarier for framtidig transportsystem

På overordnet nivå kan vi se for oss følgende tre scenarier for framtidig transportsystem over Oslofjorden:

  • Oslofjordtunnelen utvidet til to tunnelløp eller ny bru for rv. 23 ved Drøbak og ferje Moss - Horten.
  • Oslofjordtunnelen utvidet til to løp eller ny bru for rv. 23 ved Drøbak og ny fast forbindelse i sør (Moss - Horten eller noe lengre sør).
  • En ny fast forbindelse med bru over Oslofjorden ved Filtvet med veg over Hurumlandet og bru til E18 ved Holmestrand. I dette scenariet er Oslofjordtunnelen stengt, og ferjesambandet er nedlagt. Løsningen forutsetter bygging av ny rv. 23 med bru ved Filtvet som første etappe.

De fire konseptene og løsning med bru for rv.23

  1. Ny fast forbindelse over Hurumlandet med bru over Oslofjorden ved Filtvet og bru til E18 ved Holmestrand

  2. Forbedring av dagens ferjesamband med rv. 19 i tunnel som anbefalt i konseptvalgutredningen for hovedvegnettet i Moss og Rygge

  3. Bru mellom Moss – Horten

  4. Tunnel mellom Moss – Horten

I tillegg skal vi utrede en løsning med bru for rv. 23 over nordre del av Håøya.

Konseptvalgutredningen med anbefaling skal være ferdig sommeren 2014.
 

Aktuelt for fylke: Viken, Vestfold og Telemark