Artikkelen er frå 2014, og innhaldet kan vere utdatert.

I KVU for kryssing av Oslofjorden utredes muligheter for mer effektiv transport over Oslofjorden, blant annet mulighet for faste forbindelser for veg og jernbane med bru eller tunnel. Særlig bruløsninger kan gi store konflikter med ulike arealinteresser, herunder områder som har nasjonalt vern.

De siste månedene har medier og enkelte aksjonsgrupper stilt mange spørsmål om KVU- arbeidet. Dette er bakgrunnen for dette forsøket på å klargjøre prosess og formålet med KVUer generelt og KVU for kryssing av Oslofjorden spesielt.

Formålet med konseptvalgutredninger

Formålet med konseptvalgutredninger (KVU) er å bidra til planlegging og realisering av de prosjektene som gir størst nytte for samfunnet. KVU-prosessen skal forhindre at det brukes mye penger i planlegging av prosjekter som gir liten samfunnsnytte eller ikke lar seg gjennomføre. Med «konsept» menes et overordnet grep (et løsningsprinsipp) for å nå bestemte mål for samfunnet og brukerne av transportsystemet. Alle investeringsprosjekter som har en antatt kostnad over 750 millioner kroner, skal utredes faglig på konseptnivå og kvalitetssikres før eventuelt planlegging etter plan- og bygningsloven starter. (Se hele teksten nedenfor under Last ned.)

Aktuelt for fylke: Viken, Vestfold og Telemark