Artikkelen er frå 2014, og innhaldet kan vere utdatert.

Store statlige samferdselsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal i en tidlig fase kvalitetssikres av eksterne konsulenter, såkalt KS1. Hensikten er å sikre et godt beslutningsunderlag for valg av løsning.

Som grunnlag for KS1 utarbeides en konseptvalgutredning som redegjør for relevante behov, mål, krav og utreder virkninger av ulike konsepter og anbefaler rammer for videre planlegging. Regjeringen skal beslutte videre behandling av prosjektet basert på utredningen, høringsuttalelser og rapporten fra kvalitetssikringen.

Konseptvalgutredningen er utarbeidet av Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen, der Statens vegvesen Region øst har hatt prosjektlederansvaret. En bredt sammensatt referansegruppe med de mest berørte interessentene har også bidratt med innspill til arbeidet underveis.

KVU for kryssing av Oslofjorden har utredet to hovedspørsmål:

  • Konsepter som kan redusere Oslofjorden som barriere for transport
  • Om bru kan være et alternativ til å utvide rv. 23 Oslofjordtunnelen

Konseptvalgutredningen og underlagsrapporter

  • se vedlegg på denne siden under "Last ned"

Slik sender du uttalelse

Høringsutalelser sendes innen 1. mars 2015

  • på epost til  , eller
  • pr. post til Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer og merkes med «høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden».

 

Aktuelt for fylke: Viken, Vestfold og Telemark