Artikkelen er frå 2014, og innhaldet kan vere utdatert.

-Alle kan uttale seg og kommentere KVU-rapporten i høringsrunden. Høringen er en viktig del KVU-prosessen og av grunnlaget for regjeringens behandling, sier prosjektleder Anders Jordbakke.

Arbeidet med konseptvalgutredningen skal avsluttes sommeren 2014. Etter avklaring med Vegdirektoratet sendes rapporten på høring og til ekstern kvalitetssikring (KS1) som skjer samtidig.

Rapporten sendes til lokale og regionale myndigheter, fylkesmannen, andre statlige etater, samt interesseorganisasjoner som har vært involvert i arbeidet. Statens vegvesen vil gjennom media sørge for at rapporten og transportetatenes anbefaling blir allment kjent. Det kan være aktuelt å arrangere egne informasjonsmøter. Rapporten legges ut på prosjektets hjemmesider på www.vegvesen.no .

Minimum åtte ukers høringsfrist
Høringsperioden skal normalt være minimum åtte uker. Høringsfristen vil bli tilpasset slik at kommunestyrer og fylkesting får anledning til å behandle KVU-rapporten. Høringen kunngjøres i medier, hos de berørte kommuners og andre berørte etaters nettsider.

- Jeg oppfordrer alle til å bruke høringsrunden til å uttale seg til rapporten. Vi ønsker å høre fra både lokale, regionale og nasjonale myndigheter, interessegrupper, næringsliv og lokalbefolkning, sier Jordbakke.

Behandling i regjeringen

Etter høringsfristen samles uttalelsene og videresendes til Samferdselsdepartementet med et sammendrag og vegvesenets kommentarer.

KVU-rapporten, ekstern kvalitetssikring (KS1) av rapporten og høringsuttalelsene er grunnlaget for behandling av konseptvalgutredningen i regjeringen.

Aktuelt for fylke: Viken, Vestfold og Telemark