Målet er å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst.

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Aktuelt nå: Enighet om revidert Oslopakke 3-avtale

Det meste som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3. Avtalen har en økonomisk ramme på 120 milliarder kroner (2016-prisnivå) for perioden 2017–2036.

Finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen. 

Bompengesystemet 

1. juni 2019 ble det innført nye bomstasjoner og nytt takstsystem i Oslo og Akershus. Her kan du lese mer om det nye bompengesystemet med priser og avtalerabatter.

Bompengesystemet skal bidra til å:

  • Finansiere vei- og kollektivutbygging
  • Redusere personbiltrafikken
  • Øke fremkommeligheten for alle trafikantgrupper
  • Redusere klimagassutslipp
  • Forbedre bymiljøet
  • Jevne ut bompengebelastningen ved at flere bidrar
Logoer til samarbeidspartnere
Logoer til samarbeidspartnere Illustrasjon: Statens vegvesen

Fase:
Byggefase
Kommunar:
Hurdal, Vestby, Eidsvoll, Frogn, Nittedal, Asker, Lillestrøm, Enebakk, Nesodden, Gjerdrum, Lørenskog, Aurskog-Høland, Ullensaker, Nes, Nannestad, Ås, Nordre Follo, Rælingen, Oslo, Bærum
Fylke:
Viken, Oslo
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
108,00 milliarder. Beløpet er sum kostnader i 2013-kroneverdi for tiltak som er gjennomført siden 2008, og som er planlagt gjennomført fram til og med 2032. Tallgrunnlaget er fra Revidert avtale for Oslopakke 3 fra mai 2012. Tiltakene er planlagt finansiert med bompenger fra bomringen i Oslo og Bærumsringen, samt grunneierbidrag (Fornebubanen og E18 Filipstad) og midler fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg er det forutsatt en egen finansieringsløsning for E18 i Vestkorridoren og E6 Oslo øst (Manglerudprosjektet), som innebærer statlige bidrag og nye bomstasjoner når nye veier åpnes for trafikk.
Oppstart:
2008

Oslo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Terje Rognlien

Sekretariatsleder
Telefon:
93 20 90 73
E-post:

Benedicte Petersen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
95 14 71 31
E-post:

Sist oppdatert: