Det overordnede målet for Oslopakke 3 er å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus.

Oslo og Akershus rommer en firedel av Norges befolkning, og er en region i kraftig vekst. Dette fører til at transportbehovet vokser, og det er et mål at denne veksten skal tas på en miljøvennlig måte. Kollektivtilbudet og gang- og sykkelvegnettet må styrkes, og det må legges bedre til rette for arealbruk som reduserer behovet for å kjøre bil.

Etter Stortingets klimaforlik i 2012, er målet om nullvekst i personbiltrafikken blitt ett av to hovedmål for Oslopakke 3: 

Hovedmål

  • God fremkommelighet for alle trafikantgrupper, prioritere kollektivtrafikk, næringstrafikk samt gang- og sykkeltrafikk
  • Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing og sykling

Andre mål

  • Sikkert og universelt utformet transportsystem
  • Attraktivt kollektivtilbud
  • Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet

For å nå disse målene, er det i Oslopakke 3 prioritert en rekke tiltak for å styrke kollektivtilbudet og gjøre det enklere å gå og sykle.

Hele 60 prosent av bompengene går til tiltak som forbedrer kollektivtilbudet. Resultatet er flere avganger på mange busslinjer. Oslopakke 3 har også finansiert nye T-banevogner. Dette har ført til økt kapasitet og flere avganger på en rekke strekninger. Nye kollektivfelt bygges, holdeplasser og knutepunkt rustes opp. Lørenbanen er under bygging, og ny T-bane til Fornebu-Majorstua er under planlegging.

Hele trikke- og T-banenettet skal oppgraderes i årene framover. Arbeidet er godt i gang. Skinnegang og stasjoner er fornyet på Kolsåsbanen og Lambertseterbanen. Trikkegatene fornyes strekning for strekning, nyere eksempler er Bogstadveien og Vogts gate. 

Vegtrafikken har ansvar for mye luftforurensning, støy og utslipp av klimagasser. Det er et mål å redusere disse skadevirkningene. Nye vegprosjekt i sentrale områder reduserer lokale miljøproblem. Det legger til rette for en ønsket arealutvikling med redusert behov for bil.

I tillegg gjennomføres det mange små og mellomstore tiltak for å forbedre dagens vegnett og redusere ulykkesrisiko og miljøulemper. Dette skjer blant annet ved å bygge om farlige kryss, bygge gang- og sykkelveier og støyskjermer. Prinsippene om universell utforming inngår i planlegging av alle typer tiltak. Målet er at transportsystemet skal bli tilgjengelig for alle.

Jernbanetorget ble oppgradert i 2009, i tråd med målene for Oslopakke 3. ( Foto: Ruter