Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

Vinteråpen fv. 7 over Hardangervidda er best for alle. Det fører til næringsutvikling og et større arbeidsmarked, og det er det folk skal leve av...

Dette var ett av svarene prosjektgruppen fikk på spørsmål om hva frammøtte interesseorganisasjoner ser på som de viktigste elementene som bør vektlegges.

Lang tunnel
Den eneste løsningen som kan gi 99 % sikker åpen vinterveg er en lang tunnel under vidda slik prosjektgruppen ser det. Da får vi full måloppnåelse for både villreinproblematikk og vinterstengt veg – og den dyreste løsningen.
Men sommerturistene vil oppleve naturen, og ha med seg opplevelsen «gamlevegen» kan gi.

Siste møte
Prosjektgruppen hadde invitert til et siste møte 5. mai for å legge fram arbeidet så langt og få innspill på sine beregninger og faglige vurderinger.

-Vi skal ikke finne løsningene, det vi skal komme fram til er en faglig anbefaling som skal legges til grunn i spørsmålet om rv. 7 og Bergensbanen over Hardangervidda skal utbedres/bygges ut, sa prosjektleder Morten Ask i sin innledning.
Prosjektgruppen la fram resultat fra fire konsept som så langt er utredet, der det ble understreka at det dreier seg om «skisser og kladder» der de siste innspillene ikke er på plass.

1. Redusere transportbehovet gjennom valg av transportmiddel (bane/veg) og redusert etterspørsel (bedre rutetilbud for kollektivtrafikk og tilhørende parkeringsmuligheter)

2. Bedre utnyttelse av dagens infrastruktur, bane og veg (kryssingsspor og forlenga plattformer, fresegrøfter på veg, høgfjellsprofil/heva veg, bedre trafikantinfo etc.)

3. Ombygging av dagens infrastruktur (flere mindre tunneler, den lengste ved Dyranut ca. 6 km).

4. Nyinvesteringer og større ombygging av infrastruktur (lang tunnel mellom Sysendammen og Haugastøl)

Ulike konsekvenser
Såkalte «prissatte konsekvenser» er enklest å sammenligne ettersom det dreier seg om kostnader. Ikke prissatte konsekvenser er eksempelvis verdien av nærmiljø, friluftsliv, naturmangfold, kultur- og naturlandskap og naturressurser. Disse blir skjønnsmessig vurdert med plusser og minuser i forhold til ulike inngrep i naturen, og vurdert sammen med de prissatte konsekvensene.

Oppsummering ikke prissatte konsekvenser
Lang tunnel kommer best ut fordi den gjør få inngrep i naturen og bedrer forholdene for reinsdyra betraktelig. MEN: Den krever store massedeponi.

Konseptet med mindre tiltak kommer metodisk godt ut etter som den følger dagens trasé. MEN: Det gir ikke måloppnåelse for verken villrein eller vinterstenging.

Flere korte tunneler kommer dårlig ut i forhold til inngrep i landskapet. MEN: Det bedrer forholdene for villreinen og trafikantene.

Landing
I tillegg til de fire konseptene som prosjektgruppen så langt har utredet hadde forsamlinga et sterkt ønske om at det ble tatt inn et konsept på en lang pluss en kortere tunnel, omtrent slik som forslaget til den såkalte Hardangerviddatunnelen er lagt fram.

Dette vil bli gjort.

Ellers fikk prosjektgruppen skryt for godt gjennomført prosess – og forventer å ferdigstille sitt arbeid i løpet av sommeren.

Til høyre på siden kan du laste ned presentasjoner fra møtet.

Aktuelt for fylke: Viken, Vestland