Artikkelen er frå 2019, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Tysfjord kommune utarbeide en detaljreguleringsplan for overnevnte prosjekt. Vi ber med dette om innspill til arbeidet. Narvik kommune representerer Tysfjord kommune i arbeidet fram til 01.01.2020, da de overtar som formell samarbeidspartner.

Gjennomføring av prosjektet legger til rette for lavutslippsferger på riksvegfergesambandet E6 Bognes–Skarberget, inkludert en mulig utvidelse av antall oppstillingsplasser. Tilgjengelighet for alle brukergrupper skal samtidig bedres gjennom universell utforming av landområdene. 

Frist for innspill

Vi ber om at synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger, sendes oss innen 18. oktober til Statens vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø eller med e-post til .

Post/e-post merkes 18/111310

Kontakt

Dersom du/dere har spørsmål om planarbeidet, ta gjerne kontakt.

Kontaktpersoner, Statens vegvesen

  • Ingvild Nylund, planleggingsleder. Tlf. 47611693, e-post: 
  • Roar Andersen, planleggingsleder. Tlf. 75552795, e-post: 

Kontaktperson, Narvik kommune

  • Svetlana Lorentzen, arealplanlegger. Tlf. 76913535, e-post: 

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7. Det varsles samtidig oppstart av detaljregulering for fergeleiene E6 Bognes/ Rv. 827 Drag/ Rv. 827 Kjøpsvik, se egne annonser.

Planområdet slik det er vist nå, kan bli redusert når et formelt planforslag legges ut til offentlig ettersyn. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Nordland