Den nye bomringen i Fredrikstad åpnes i 2019, når veiprosjektet rv.110 Ørebekk-Simo står ferdig. Det bygges seks nye bomstasjoner - i tillegg til de to som står ved Værstebrua og Kråkerøybrua. Se kart.

Følgende vilkår vil gjelde fra åpningen av den nye bomringen i 2019:

  • Satsene blir 26 kroner per passering for personbil og 52 kroner for lastebil (målt i 2013 kroner) i tråd med Stortingsproposisjon 50 S og lokale vedtak.
  • I dagens kroneverdi tilsvarer dette 30 kroner per passering for personbil, før eventuell rabatt fra Autopass-avtale på 20 prosent. Bilister med slik avtale vil betale 24 kroner per passering.
  • Innkreving av bompenger vil bare skje en vei - mot sentrum.
  • Timesregel videreføres - man betaler kun for en passering av bomringen per time (forutsetter bomavtale og brikke)
  • Det settes et tak på 70 passeringer per måned - ut over dette kjører man gratis (forutsetter bomavtale og brikke).
  • Motorsykler og mopeder passerer gratis.
  • El-biler og hydrogenbiler passerer gratis (forutsetter bomavtale og brikke).
  • El-biler og andre nullutslippskjøretøy skal betale bompenger fra 2022. Det vil si 30 prosent av ordinær sats per passering, etter fratrekk av rabatt for bomavtale.
  • Trafikanter med HC-kort kan få betalingsfritak, men må ha bomavtale og brikke. HC-kortet må også registreres hos bomselskapet for at fritaket skal være gyldig.
  • Lastebiler betaler en fast takst på 60 kroner per passering. De vil omfattes av timesregelen og taket på 70 passeringer i måneden.

 

Her får du Autopass-avtale og bombrikke:

Vegfinans AS fikk i 2016 ansvar for alle bompengeprosjekt i Østfold, inkludert fv.108 Kråkerøyforbindelsen, og vil også stå for innkreving når bomringen i Fredrikstad åpnes.

Hos Vegfinans BNG kan du tegne Autopass-avtale og få bombrikke til bilen:

 

SE KART over hvor de nye bomstasjonene vil bli plassert. Dagens portaler ved Værstebrua og Kråkerøybrua videreføres og vil dermed inngå i den nye bomringen.

Rv. 110 Ørebekk–Simo