Artikkelen er frå 2016, og innhaldet kan vere utdatert.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rv. 19 Innfartsveien.

Statens vegvesen legger i samarbeid med Moss kommune et forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rv. 19 Innfartsveien ut til offentlig ettersyn i perioden fra 11. mars til 29. april.

Formålet med planen er å bedre forholdene for myke trafikanter. Dette for å få flere til å velge å sykle og gå framfor å ta bilen. Planen tilrettelegger for å etablere en manglende lenke i rute 6 i planen for «Hovednett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge». I tillegg vil strekningen inngå som en del av sykkelrute E6.

Planmaterialet kan lastes ned her og papirutgave av planen og tilhørende materiell er tilgjengelig i Moss rådhus og på Bylab.

Merknader og spørsmål

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader til reguleringsplanen skriftlig innen 29. april 2016. Send merknadene til: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller e-post:

Eventuelle spørsmål og henvendelser vedrørende prosjektet kan rettes til Lene Hermansen på tlf. 993 25 368 og/eller e-post:

Aktuelt for fylke: Viken