Artikkelen er frå 2014, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Moss kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for rv. 19 Tigerplassen-Noreløkka gang- og sykkelveg, og ber om innspill til arbeidet.

Det skal planlegges for en gang- og sykkelveg langs rv. 19 (Innfartsvegen) mellom Tigerplassen og Noreløkka. Strekningen er en del av rute 6 i «plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge». I tillegg vil strekningen inngå som en del av et sammenhengende tilbud for syklister langs E6.

Innspill 

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 21.01.2015. Send det skriftlig til

  • Statens vegvesen Region øst, Pb. 1010, 2605 Lillehammer, 
  • e-post: firmapost-ost@vegvesen.no. 

Spørsmål

Har du spørsmål, kan du kontakte Lene Hermansen på tlf. 993 25 368, e-post: lenher@vegvesen.no

Kart rv. 19 Tigerplassen-Noreløkka
Aktuelt for fylke: Viken