Statens vegvesen startet våren 2017 arbeidet med reguleringsplanen - som gjelder utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt - på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern i Sarpsborg kommune.

Det foreligger et ferdig reguleringsplanforslag for prosjektet. På grunn av økte kostnader ble det sommeren 2020 imidlertid bestemt at planforslaget skulle oversendes til Bypakke Nedre Glomma (BPNG), slik at de kunne vurdere om prosjektet skulle reduseres i omfang (fysisk og økonomisk) før fastsetting av styringsmål og videre planbehandling.

Like før de skulle behandle saken besluttet de imidlertid at det skulle gjennomføres en full gjennomgang av hele prosjektporteføljen i BPNG. Dette innebærer at alle prosjektene nå skal vurderes mtp. omfang, kostnader og ev. kuttmuligheter, og at dette materialet deretter skal benyttes som grunnlag for å utarbeide en revidert prioriteringsliste/handlingsplan for store prosjekter i BPNG.

Først når den reviderte prioriteringslista/handlingsplanen til BPNG er ferdigbehandlet vil planforslaget inkl. kostnadsoverslag bli oversendt til VD for fastsetting av styringsmål. Fastsatt styringsmål må foreligge før Sarpsborg kommune kan legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Veg:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommunar:
Sarpsborg
Fylke:
Viken
Lengde:
950 meter kollektivfelt
Omfang:
1450 meter gang- og sykkelveg
Nasjonal transportplan:
Ikkje omtalt
Oppstart:
2022

Rv. 22 Hafslund–Dondern, kollektivfelt © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Arvid Veseth

Prosjektleder
Telefon:
918 28 741
E-post:

Jorunn Kveim Låte

Planleggingsleder
Telefon:
996 43 501
E-post:

Ann Heidi Ripnes

Grunnerverv
Telefon:
902 39 481
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert: