Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Tirsdag 22. mai, kl. 18.00 på Clarion Collection Hotel Tollboden, Tollbugata 43, vil Statens vegvesen orientere om planforslaget. Det blir mulighet til å stille spørsmål til planleggerne i Vegvesenet og representanter for Drammen kommune.

Brua er planlagt med fire kjørefelt og tilbud for gående og syklende. Ny bru vil ha omtrent samme plassering som dagens bru, men blir bredere. Detaljreguleringen omfatter tilknytning til rundkjøringene på Strandveien og på Holmen. Videre inkluderer planforslaget arealer til midlertidig rigg- og anleggsområde, og midlertidig elvekryssing for gående, syklende og kjørende.

Forslag til detaljregulering er utarbeidet av Statens vegvesen. Planforslaget ligger nå ute til offentlig ettersyn, hvor alle som ønsker det kan komme med merknad til planforslaget. Høringsfristen er 12. juni, 2018.

Aktuelt for fylke: Viken