Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Formannskapet i Drammen kommune vedtok i sitt møte 17. april 2018 at forslag til detaljregulering for riksvei 282 Holmenbrua skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Se video og plandokumentene her

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny Holmen bru mellom Bragernes og Holmen. Brua er planlagt med fire kjørefelt og tilbud til gående og syklende på begge sider av brua. Den nye brua skal ha omtrent samme plassering som dagens bru, men blir bredere. Utvidelsen skjer i hovedsak på nedstrøms side i forhold til dagens bru. Planen omfatter også tilknytning til rundkjøringene i begge ender, på Strandveien og på Holmen. Videre inkluderer planen arealer til midlertidig rigg- og anleggsområde, inkludert midlertidige elvekryssinger både for gående og syklende og for kjørende.

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling er tilgjengelig på kommunens nettsider

Åpent møte/åpen kontordag

Det vil bli avholdt åpent møte/åpen kontordag om planforslaget 22. mai kl. 18.00 på Clarion Collection Hotel Tollboden, Tollbugata 43. Alle interesserte er velkommen. På det åpne møtet vil Statens vegvesen orientere om planforslaget, og det blir mulighet til å stille spørsmål. Drammen kommune vil også være representert.

Når det åpne møtet er over, fortsetter arrangementet med åpen kontordag der de som ønsker det kan snakke med planleggerne i Vegvesenet og representanter for Drammen kommune.

Merknader og innspill

Høringsfristen er 12. juni 2018. Alle som ønsker det, kan komme med merknad til planforslaget. Alle merknader må være skriftlige, og sendes

  • på e-post til
  • eller på papir til Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen

Alle merknader vil bli behandlet av Statens vegvesen i samarbeid med Drammen kommune.

Spørsmål

Spørsmål om planen og prosjektet kan rettes til Statens vegvesen ved

  • prosjektleder Kari Floten, tlf. 976 02 344, e-post
  • eller planleggingsleder Anne-Lise Mastrup, tlf. 916 87 951, e-post

Drammen kommune kan kontaktes på telefon 32 04 00 00 (Kundesenteret) eller e-post

Aktuelt for fylke: Viken