Ny rv. 3/25 Løten - Elverum åpnet 30. juli - tre måneder før planlagt!

Se illustrasjon nederst.

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen vil også styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Prosjektet gir økt trafikksikkerhet og framkommelighet, bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

Rv. 3 er bygget som ny veg i egen trasé. Ny rv. 25 kobles til dagens rv. 3 / rv. 25 ved Terningmoen i Elverum. 16,5 km mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum er bygget som firefelts veg. De resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum er bygget som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Dagens riksveg avlastes og skal inngå i det framtidige lokalvegnettet. Noen enkeltstrekninger legges om som en del av utbyggingen.

Statens vegvesen har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS. Skanska Norge AS er utførende entreprenør, og anleggsarbeidene startet 5. juni 2018. Vegen ble åpnet for trafikk 30. juli 2020, tre måneder tidligere enn 1. november som først planlagt. Prosjektet ble også 1,5 mrd kroner billigere enn kostnadsanslaget.

OPS-selskapet skal drifte og vedlikeholde vegen i 20 år.

Arbeidene på gammel rv. 3/25 pågår - ferdig i løpet av 2021

Arbeidet med gamlevegen gjenstår. Her skal vi legge på nye vegmerking. Kantlinjene skal trekkes inn slik at det legges bedre tilrette for sykling. Hastigheten settes også ned til 60 på hele strekningen. Når tiltakene er gjort vil det være et sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud på hele strekningen Elverum - Hamar.

På gammel rv. 25 har vi skifte ut to bruer, Fura bru i Løten og Terningåa østre bru i Elverum. Disse tiltakene ble åpnet våren/ sommeren 2021.

I tillegg skal Prestegårdskrysset øst for Brenneriroa bygges om til rundkjøring. Vi skal også bygge nye gang- og sykkelveg langs gamle rv. 3 mellom Basthjørnet og krysset rv. 3/ Grønvegen.

Dette er OPS-kontrakten som ble åpnet 30. juli 2020.

Kartillustrasjon OPS-kontrakten
Kartillustrasjon OPS-kontrakten Foto: Statens vegvesen

Veg:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Elverum, Løten
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Oppstart:
2017
Antatt opna:
Juli 2020

Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Chausseen 670 2340 Løten

Kontaktar

Taale Stensbye

Prosjektleder
Telefon:
900 43 443
E-post:

Arne Meland

Prosjekteringsleder
Telefon:
928 88 883
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
95842248
E-post:

Sist oppdatert: