Informasjonsmøter/ åpne kontordager utover det som er satt opp vil bli arrangert etter behov.

2013: Vedtatt forslag til planprogram

2015: Vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning

Februar 2017: varsel om oppstart

Vinter 2017: Offentlig ettersyn av planprogram (minst 6 uker)

Vinter 2017: Vurdering av innspill, revidering av planprogrammet

Vinter 2017: Fastsettelse av planprogrammet i By- og miljøutvalget

2017/2018: Utarbeidelse av reguleringsplan

Sommer/høst 2018: Førstegangsbehandling av planforslag i By- og miljøutvalget

Høst 2018: Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Høst 2018: Åpen kontordag

Høst/vinter 2018: Vurdering av merknader, revidering av reguleringsplanen

Januar 2019: Planen forventes sluttbehandlet i Kristiansand kommune.

2021: Prosjektering

2022: Bygging

Rv. 41/rv. 451 Timenes–Kjevik