Statens vegvesen varsler i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 at det settes i gang planarbeid for detaljregulering av gang- og sykkelveg langs rv. 42 Hovlandsveien på strekningen Eigerøy bru–Nyåskaiveien. Vi ber derfor om innspill til arbeidet innen 29.04.2019.

For å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende langs rv. 42 Hovlandsveien, fra Eigerøy bru til Nyåskaiveien, skal det etableres en gang- og sykkelveg på østsiden av riksvegen.

I 2015 ble det vedtatt en reguleringsplan som har en gang- og sykkelveg på vestsiden av Hovlandsveien. Under prosjekteringen og forberedelser til utbygging dukket det opp forhold som gjorde det vanskelig å få gjennomført utbyggingen. Det skal nå ses på en ny løsning med gang- og sykkelveg på østsiden/sjøsiden av vegen.

Kart som viser planavgrensningen finner du her (ArcGIS)

Det endelige planforslaget vil sannsynligvis bli mindre, men plangrensen er foreløpig satt for å sikre nok plass til avkjørsler og gjennomføring av anleggsarbeidet.

Merk

Mottatte merknader til varsel om oppstart av planarbeid vil bli oppsummert, vurdert og kommentert fortløpende av Statens vegvesen, og legges ut offentlig når planforslaget sendes til førstegangsbehandling i kommunen. Du vil få tilsendt brev fra Eigersund kommune i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslag med mulighet til å komme med en uttalelse.

Aktuelt regelverk

Planforslaget vil bli utarbeidet som en detaljregulering etter § 12-3 i plan- og bygningsloven. Statens vegvesen og Eigersund kommune har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss?

Vi ber om at du sender disse til oss innen 29.04.2019. Send det skriftlig med enten vanlig post til Statens vegvesen, Postboks 43, 6861 Leikanger eller med e-post til  Merk sendingen med saksnummer 19/745.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Åsbjørn Søyland på telefon 905 90 155 eller e-post

Ønsker du mer informasjon?

Eigersund kommune sin nettside om varslet om planoppstart: www.eigersund.kommune.no under administrasjon / plankontor / reguleringsplaner / varsel om oppstart

Aktuelt for fylke: Rogaland