Statens vegvesen har utarbeidet en systemanalyse for riksvegene i Groruddalen.I Groruddalen inngår rv. 4 Trondheimsveien, rv. 163 Østre Aker vei med diagonaler (Bretvedtdiagonal og Fossumdiagonal) og rv. 191 Nedre Kalbakkvei/Tvetenveien.

Utredningen er en overordnet analyse med strategiske mål for utviklingen av riksvegene og gir anbefalinger for ønsket utvikling av riksvegnettet. Anbefalt løsning må bygges trinnvis over tid, som bl.a. vil avhenge av framtidige bevilgninger.

Rv. 4 Trondheimsveien, diagonal og Østre Aker vei
Rv. 4 Trondheimsveien, diagonal og Østre Aker vei. Illustrasjon Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen anbefaler

Fossumdiagonalen legges til grunn for den videre utvikling av riksvegsystemet i Groruddalen. E6 er den viktigste nasjonale og regionale transportåren for gods i Groruddalen. Det er samtidig viktig å utvikle et robust riksvegsystem til/fra Alnabru-terminalen som nasjonalt nav for godstransport.  Rv. 191 Nedre Kalbakkvei / Tvetenveien, rv. 163 Østre Aker vei og ny Fossumdiagonal vil dermed inngå som viktig lenke i riksvegsystemet.

Fossumdiagonalen skal avlaste Trondheimsveien for trafikk mellom Grorud senter og Sinsenkrysset. Trondheimsveien kan da gis en mer bymessig utforming med redusert hastighet og sammenhengende kollektivfelt inkl. en mulig trikketrasé mellom Bjerke/Linderud og Sinsen. Redusert trafikk og hastighet vil gi mindre støy og luftforurensing for de som bor langs vegen, samt gjøre forholdene bedre for gående og syklende på tvers av Groruddalen.

Bakgrunn

Hensikten med prosjektet er å redusere miljøbelastningen fra vegtrafikken langs Trondheimsveien der boligene ligger tett på vegen. Prosjektet skal også tilrettelegge for et skiltet tungtransportnett via en ny riksvegdiagonal mellom rv. 4 Trondheimsveien og rv. 163 Østre Aker vei. Dette er viktige grep for å bedre fremkommeligheten for gods- og annen næringstransport samtidig som Trondheimsveien og de kommunale tverrvegene avlastes for tungtrafikk og annen gjennomgangstrafikk.

Prosjektet skal også legge til rette for økt bruk av miljøvennlige transportformer som gange, sykkel og kollektivtransport og kommunens ønske om byutvikling. I et lengre perspektiv skal prosjektet bidra til å utvikle et mer miljøvennlig, robust og urbant utformet riksvegnett i Groruddalen.

Bomiljø langs riksvegene

Boligområdene langs riksvegene i Groruddalen er belastet med støy og forurensning. Et av prosjektets hovedmål er å bedre bomiljøet her ved å redusere støy og lokal luftforurensning. Derfor har systemanalysen fokus på dette, blant annet ved å se på muligheten for å tilpasse vegen og senke hastigheten til 60 km/t.

Prosjektet dekker:

  • Strekningen rv. 4 Trondheimsveien fra Sinsenkrysset til Gjelleråsen
  • Rv. 163 Østre Aker vei fra Økernkrysset til Haugenstua
  • Vegforbindelse mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei

Fase:
Utgreiingsfase
Kommunar:
Nittedal, Oslo
Fylke:
Viken, Oslo
Nasjonal transportplan:
Ikkje omtalt

Rv. 4 Trondheimsveien, diagonal og Østre Aker vei © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Jon Rabben Lundby

Planleggingsleder
Telefon:
412 01 179
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare