Et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Groruddalen.

Hovedmål

  • Et bedret bomiljø med redusert støy og lokal luftforurensning i eksisterende og nye boligområder langs riksvegnettet.
  • Bedret fremkommelighet og økt kapasitet for miljøvennlig transport som kollektiv, sykkel og gange, langs hovedvegnettet og mot viktige knutepunkter for kollektivtransport.
  • Forutsigbar fremkommelighet for tungtransport på et sammenhengende riksvegnett på tvers og langs i Groruddalen.
  • Samordne overordnet veg/transportsystem og areal/byutvikling.

Bakgrunn