Målene med vår internasjonale virksomhet er at den skal:

  • tilføre oss ny kunnskap som skal styrke den faglige utviklingen i organisasjonen
  • gi bedre samordning av grensekryssende planer, prosjekter og transporter i Norden og nordområdene
  • bidra til regelutvikling innen veg- og vegtrafikkområdet i Norge gjennom å påvirke og å oppfylle forpliktelser om å implementere EU-regelverk innenfor rammen av EØS-avtalen 

Deltakelse i internasjonale organisasjoner

Statens vegvesen deltar i tre tverrfaglige organisasjoner:

I tillegg til de tverrfaglige organisasjonene deltar vi i fagspesifikke fora når vi er tjent med det.

Forskning og utvikling

Nasjonale satsingsområder innen forskning og utvikling (FoU) skal styrkes gjennom deltakelse i internasjonale FoU-fora.

Statens vegvesen er blant annet med i:

Deltakelse i europeiske FoU-fora gir samtidig tilgang til forskning og utviklingsmiljøer og –resultater i USA.

Bilateralt samarbeid

Samarbeid med vegmyndigheter i et annet land har kunnskapsutveksling som formål. Deltakelse i internasjonale organisasjoner og i FoU-prosjekter gjør imidlertid at behovet for bilaterale samarbeidsavtaler ikke er så stort.

Vi har avtale om kunnskapsutveksling med blant annet Minnesota Department of Transportation (spesielt innen vegteknologi).

Grensekryssende prosjekter og transporter

Nordiske transportetater (veg og bane) har et samarbeid om grensekryssende planer, prosjekter og transporter. I tillegg til samarbeid om enkeltprosjekter/-strekninger fokuseres det på strategiske valg og prioriteringer i arbeidet med nasjonale transportplaner for å samordne planer og budsjetter.

Barents Euro-Arctic Pan-European Transport Area (BEATA) skal ivareta transportsamarbeidet i Barentsregionen og Statens vegvesen bistår Samferdselsdepartementet med å ivareta norske interesser. Som en del av BEATA har de fire landene utarbeidet Joint Barents Transport Plan (Regjeringen.no). Intensjonen er å innarbeide denne i Nasjonal transportplan.

Overnasjonal regelutvikling i Europa og forpliktelser som følger av EØS-avtalen

EØS-avtalen forplikter Norge til å følge EU-regelverk. Statens vegvesen skal tilpasse sitt arbeid til Samferdselsdepartementets EØS-strategi og halvårlige arbeidsprogrammer for EØS-saker. Vi skal ha oversikt over initiativ i EU som berører og kan ha innflytelse på våre ansvarsområder. Deltakelse i komiteer og arbeidsgrupper for å påvirke regelverksutvikling skjer i samråd med departementet. Vi skal videre følge opp forpliktelser til informasjon om og gjennomføring av vedtatte direktiver og policyer.

EU-relatert arbeid skjer også gjennom deltakelse i FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) og i den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN). Bruk av standarder er i prinsippet basert på frivillighet, men EU-retten fører i visse tilfeller til at anvendelse av internasjonale standarder kan bli obligatorisk.