Planen viser en strategi for utvikling av det samlede systemet for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Planen omhandler både drift, vedlikehold og investeringer.

Planprosessen foregår i grove trekk slik:

  • Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS legger fram et felles forslag til NTP basert på økonomiske planrammer gitt av Samferdselsdepartementet.
  • Forslaget sendes på høring.
  • Regjeringen legger fram en stortingsmelding om NTP som behandles i Stortinget.

Planen lages for en tolvårsperiode (tidligere ti år), men med hovedvekt på de første fire årene. Planen revideres hvert fjerde år.

Gjeldende plan er for perioden 2014­­-2023. Neste plan vil gjelde for perioden 2018-2029.

Forholdet mellom vegplanlegging og Statens vegvesens styringssystem