Region øst har kontakt og samarbeid med kommuner, historielag og andre interessegrupper  som er opptatt av å dokumentere og bevare lokal veghistorie.

Da Statens vegvesens museum, Norsk vegmuseum ved Hunderfossen i Lillehammer, ligger sentralt i Region øst, har en ikke sett behov for å etablere større lokale samlinger for å presentere vegetaten musealt. Imidlertid har vi en samling på vegstasjonen i Ørje i Østfold. Bygningene er fredet i tråd med forslaget i Nasjonal verneplan. Her finnes en rekke maskiner og kjøretøy fra vegvesenets virksomhet. Dessuten magasin for en del gjenstander og annet som avspeiler en del av driften ved en vegstasjon.

I anledning kulturminneåret 2009 har vi plukket ut sju verneverdige veger/bruer for markeringer og tilrettelegging med informasjonsskilt. Her samarbeider vi med, kommuner, historielag og andre lag og foreninger.