Ansvaret for riks- og europaveiene og for trafikanter og kjøretøy gjør Statens vegvesen til den største aktøren innen veitransport i Norge.
Med to tredjedeler av trafikken, danner riks- og europaveiene hovedpulsåren i transportsystemet og knytter landet vårt sammen. Statens vegvesen har ansvaret for å planlegge og bygge, drifte og vedlikeholde denne delen av veinettet.  

Vi tar vare på helheten

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ta vare på helheten i veisektoren. Dette gjør vi blant annet gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veiene. Vi tar også vare på helheten ved å utvikle tydelige regelverk og standarder for smart transport og moderne veibygging som gjelder for alle veieiere i Norge.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester vil vi sikre trafikantene og næringslivet enkle, effektive, trygge og miljøriktige transportmuligheter. 

Slik har vi organisert virksomheten

Statens vegvesen er underlagt Samferdselsdepartementet og består av seks fagdivisjoner og et direktorat. Etaten ledes av en vegdirektør. Vegdirektoratet ligger i Oslo, mens divisjonenes har sine hovedkontor i Bergen (Utbygging), Tromsø (Drift og vedlikehold), Arendal (Trafikant og kjøretøy), Trondheim (Transport og samfunn), Drammen (IT) og Moss (Fellesfunksjoner). I tillegg har Vegvesenet rundt 70 trafikkstasjoner rundt om i landet. I forvaltningssaker er Vegdirektoratet det øverste forvaltningsnivået og klageinstans til divisjonene.