Nasjonal transportplan prioriterer hvilke innsatsområder transportpolitikken i Norge skal konsentrere seg om de kommende tolv år. Planen blir revidert hvert fjerde år.

Statens vegvesen er ansvarlig for koordinering av arbeidet med plangrunnlaget til Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan blir vedtatt av Stortinget.

En viktig del av veinettet er fylkesveiene som fylkeskommunene styrer. Vi bidrar til fylkeskommunenes arbeid gjennom sams vegadministrasjon.

Nasjonalt mål for transportpolitikken

Det nasjonale målet er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Det nasjonale målet brytes ned i tre hovedmål:

  1. framkommelighet: bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
  2. transportsikkerhet: redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen
  3. klima og miljø: redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere negative miljøkonsekvenser