Det er regjeringen og Stortinget som legger de nasjonale målene for transportpolitikken i Norge. Nasjonal transportplan beskriver målene og prinsippene som regjeringen legger til grunn og forteller hvilke innsatsområder transportpolitikken skal konsentrere seg om de kommende årene.  Det nasjonale målet  er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert, og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Statens vegvesens oppgave er blant annet å følge opp det nasjonale målet  - som vi kan bryte ned i fire hovedmål: 

 • Framkommelighet og regional utvikling
  Transportpolitikken skal bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.

 • Trafikksikkerhet
  Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.

 • Miljø
  Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet.
 • Universell utforming
  Transportsystemet skal være universelt utformet.

Statens vegvesen har tre ulike roller

Vi er veg- og vegtrafikkforvalter

Vegvesenet er vegadministrasjon for staten på riksvegene (10 600 km) og for fylkesvegene (ca. 44 300 km). Oppgaven er å ta vare på, planlegge, utvikle drifte og vedlikeholde vegene. Riksvegferjene er en del av etatens ansvar.

Vi skal sørge for vegtrafikken blir så sikker, effektiv, forutsigbar, tilgjengelig og miljøvennlig som mulig. Ofte medfører dette utfordringer knyttet til det å balansere hensynet til framkommelighet med trafikksikkerhets- og miljøhensyn. 

Vi er fagorgan

Som fagorgan skal vi bidra med utredninger, fakta og forslag til Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan, til statsbudsjettet og til andre stortingsdokumenter.

På oppdrag fra fylkeskommunene bidrar Vegvesenet også med utredninger, fakta og forslag til deres arbeid med budsjett, langsiktige planer og andre dokumenter.

En viktig del av vårt fagansvar er knyttet til det å finne gode framtidsrettede løsninger for både natur, miljø og trafikksikkerhet. Vi bidrar også med fagkompetanse på områder som helhetlig bypolitikk og kollektivtransport.

Forskning og innovasjon samt formidling av resultatene er eksempler på viktige oppgaver. Det samme er utvikling av retningslinjer og veiledningsmateriell samt kontakt med relevante utdanningsinstitusjoner.

Vi er myndighetsorgan

Som myndighetsorgan har vi ansvaret for å kontrollere kjøretøy og gjennomføre førerprøver i tillegg til tilsynsoppgaver. På flere områder har Vegvesenet myndighet til å utvikle og godkjenne regelverk og ta beslutninger som gjelder trafikanter og kjøretøy.

Vegvesenet har også myndighet til å vedta forskrifter og normaler på enkelte områder for offentlig veg samt håndheve lover, forskrifter og normaler på riksveg.

Vårt sektoransvar innebærer at vi kan gi innsigelse på planer etter plan- og bygningsloven dersom nasjonale mål er utfordret.